PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

 

        1.  Cô Đoàn Thị Tuyết – Trưởng phòng

 

-       Phụ trách chung mọi hoạt động của Phòng. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của phòng. Trực tiếp phụ trách các công tác sau đây:

-       Công tác đối ngoại;

-       Công tác Thi đua Khen thưởng, Kỷ luật;

-       Phụ trách công tác an toàn lao động;

-       Công tác mở ngành;

-       Quản lý công tác tổ chức, nhân sự trong toàn trường;

-      Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình, biểu mẫu cho các công tác nhân sự, các hoạt động nghiệp vụ của trường thuộc lĩnh vực do phòng phụ trách và các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu;

-       Đầu mối tổng hợp các báo cáo, quy trình, biểu mẫu của các đơn vi, tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng ban hành quy định áp dụng;

-       Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

-       Phụ trách công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ;

-       Ký các loại công văn, giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng;

-       Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự;

-     Trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong trường theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng;

-       Quản lý lao động và tiền lương;

-      Phụ trách công tác thanh tra (tổ chức, nhân sự…), giải quyết các khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên;

-       Cấp giấy xác nhận cán bộ, giảng viên, nhân viên;

-       Xây dựng, quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, báo cáo công tác nhân sự;

-       Phối hợp với các Trưởng đơn vị đề xuất, xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ cán bộ cho các đơn vị trong trường gồm cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý, trình Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng; phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận;

-       Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên;

-      Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc phòng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá cán bộ, nhân viên thuộc phòng; chăm lo đời sống vật vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, duy trì kỷ luật lao động của phòng;

-       Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác mở ngành, mở nghề, phát triển loại hình đào tạo theo chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Ban giám hiệu;

-       Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường;

-       Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng phân công.

 

       2. Dương Thị Dung - Nhân viên.

 

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ được phân công sau đây:

-       Đánh máy, soạn thảo các văn bản, công tác văn thư lưu trữ của Phòng;

-       Kiểm tra, hướng dẫn thủ tục về các văn bản của các đơn vị, cá nhân trước khi trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng ký;

-       Tiếp nhận, giải quyết, trình ký các văn bản liên quan đến các công tác phụ trách và theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Tổng hợp bảng chấm công, kết quả bình xét ABCD hàng tháng;

-       Tổng hợp lương ngoài giờ; các khoản hỗ trợ xăng xe cho giảng viên tham gia giảng dạy tại các cơ sở; các chế độ đối với giảng viên tập sự;

-       Theo dõi, chấm công và thống kê giờ ra vào của các đơn vị;

-       Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, các chế độ đối với CBGVNV tham gia đào tạo sau đại học; Theo dõi các kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng

-       Công tác kiểm định chất lượng của phòng;

-       Thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động;

-       Hướng dẫn khách, học viên, sinh viên (khi có nhu cầu) đến đúng địa chỉ cá nhân, đơn vị phụ trách;

-       Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Hỗ trợ công tác mở ngành;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

3. Cao Thị Ngân – Nhân viên.

 

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ được phân công sau đây:

-       Phụ trách phần mềm quản lý nhân sự, máy chấm công của trường;

-       Quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, báo cáo công tác nhân sự, Báo cáo tình hình nhân sự hàng tháng trình lãnh đạo phòng;

-       Quản lý hợp đồng của CBGVNV; theo dõi trình ký các Hợp đồng lao động;

-       Phụ trách công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

-       Theo dõi các kế hoạch liên quan đến công tác Tổ chức Nhân sự;

-       Hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động;

-       Hỗ trợ xác nhận lương và thời gian công tác cho CBGVNV;

-       Tiếp nhận, giải quyết, trình ký các văn bản liên quan đến các công tác phụ trách và theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Hỗ trợ công tác mở ngành;

-       Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

4. Trương Thị Giang – Nhân viên.

 

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ được phân công sau đây:

-       Quản lý hồ sơ thỉnh giảng; Đề xuất ký duyệt các Hợp đồng thỉnh giảng của các đơn vị đào tạo;

-       Phụ trách trang web của Phòng, thường xuyên cập nhật thông tin liên quan tới công tác nhân sự;

-       Phụ trách các công tác Bảo hiểm, báo tăng, giảm lao động, hướng dẫn CBGVNV làm các thủ tục hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định;

-       Quản lý và làm thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN cho CBGVNV;

-       Tiếp nhận, đăng ký tài khoản Ngân hàng cho CBGVNV;

-       Tiếp nhận, giải quyết, trình ký các văn bản liên quan đến các công tác phụ trách và theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Hỗ trợ công tác mở ngành;

-       Đi công tác ngoài theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

5. Lê Thị Sen – Nhân viên.

 

-       Phụ trách công tác tuyển dụng; theo dõi các kế hoạch liên quan đến công tác tuyển dụng;

-       Hỗ trợ công tác Thi đua khen thưởng;

-       Tiếp nhận, giải quyết, trình ký các văn bản liên quan đến các công tác phụ trách và theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Hỗ trợ công tác mở ngành;

-       Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

* Phối hợp công tác: Ngoài những nhiệm vụ được phân công cụ thể nêu trên, các thành viên trong Phòng cần giữ gìn đoàn kết nội bộ, hỗ trợ tích cực đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chung của Phòng và của Trường.

 

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 7
Hôm nay: 8
Hôm qua: 14
Tổng cộng: 300680

Giới thiệu