Giới thiệu

 

 

CHỨC NĂNG

 

Tham mưu cho Ban giám hiệu công tác tổ chức, quản lý và điều hành các công việc liên quan đến công tác tổ chức nhân sự của Trường.

 

NHIỆM VỤ

 

a) Quản lý công tác tổ chức nhân sự trong toàn Trường;

b) Đánh máy, soạn thảo các văn bản của lãnh đạo Nhà trường giao;

c) Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng, bãi bỏ, bổ sung quy trình, quy chế, biểu mẫu cho các công tác nhân sự, các hoạt động nghiệp vụ của Trường thuộc lĩnh vực do Phòng phụ trách và các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng phụ trách;

d) Đầu mối tổng hợp các quy trình, biểu mẫu của các đơn vi, tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng ban hành quy định áp dụng;

e) Phụ trách phần mềm quản lý nhân sự của Trường, máy chấm công;

f) Quản lý hồ sơ thỉnh giảng; trình ký kế hoạch và đề nghị mời thỉnh giảng của các đơn vị;

g) Phối hợp cùng Phòng Đào tạo – Khảo thí, Phòng Thanh tra - Quản lý sinh viên - Đảm bảo chất lượng giáo dục, các đơn vị liên quan theo dõi chế độ giảng dạy, chế độ công tác của cán bộ, giảng viên, nhân viên;

h) Kiểm tra, hướng dẫn thủ tục về các văn bản của các đơn vị, cá nhân trước khi trình Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng ký;

i) Xác nhận công tác cho cán bộ, giảng viên, nhân viên;

j) Phụ trách công tác an toàn lao động;

k) Phụ trách công tác Thi đua khen thưởng đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

l) Trình Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, công nhân viên trong Trường theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng trường, Hiệu trưởng;

m) Quản lý lao động và tiền lương, công tác bảo hiểm, đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân;

n) Phối hợp với các Trưởng phòng, Trưởng khoa đề xuất, xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ cán bộ cho các khoa, đơn vị trong Trường gồm cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý, trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng; phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận;

o) Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự, chuẩn bị hồ sơ xét tuyển nhân sự trình Hội đồng xét duyệt;

p) Phụ trách công tác hưu trí, thôi việc đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên;

q) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, nhân viên;

r) Phối hợp với Phòng Kế hoạch – tài chính xây dựng, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động;

s) Xây dựng, quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự, báo cáo công tác nhân sự;

t) Theo dõi đánh giá kết quả lao động của cán bộ, giảng viên, nhân viên, theo quy định. Lập danh sách cán bộ giảng viên, nhân viên trong diện cử đi học, làm thủ tục tiếp nhận lại cán bộ, giảng viên, n được cử đi đào tạo;

u) Phối hợp với Ban CNTT để ứng dụng vào công tác quản lý nhân sự;

v) Phụ trách công tác Pháp chế (tổ chức, nhân sự…), giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên;

    Ban Pháp chế trực thuộc Phòng có chức năng Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của Trường trên cơ sở các quy định của pháp luật; tư vấn cho Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường thực hiện nhiệm vụ quản lý trong lĩnh vực được giao theo quy định của Nhà trường và pháp luật; tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản liên quan đến công tác pháp chế, kiểm tra, rà soát văn bản, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và thực hiện những công tác khác được Hiệu trưởng giao.

    Ban pháp chế phối hợp với các phòng ban giải quyết tranh chấp liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích của trường và người lao động.

w) Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng phân công.

 

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 48
Hôm qua: 54
Tổng cộng: 337779

Giới thiệu