1. Công tác Thi đua Khen thưởng, Kỷ luật;

 

2. Quản lý công tác tổ chức, nhân sự trong toàn trường;

 

3. Quản lý lao động và tiền lương;

 

4. Phụ trách công tác tuyển dụng nhân sự;

 

5. Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

 

6. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình, biểu mẫu cho các công tác nhân sự, các hoạt động nghiệp vụ của Trường thuộc lĩnh vực do Phòng phụ trách và các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu;

 

7. Đầu mối tổng hợp các báo cáo, quy trình, biểu mẫu của các đơn vi, tham mưu trình Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng ban hành quy định áp dụng;

 

8. Ký các loại công văn, giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng;

 

9. Tham mưu, trình Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường phù hợp với tình hình hoạt động của Trường;

 

10.  Phụ trách công tác thanh tra (tổ chức, nhân sự…), giải quyết các khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên;

 

11.  Phối hợp với các Trưởng đơn vị đề xuất, xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ cán bộ cho các đơn vị trong Trường gồm cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng; phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận;

 

12.  Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên;

 

13.  Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác mở ngành, phát triển loại hình đào tạo theo chỉ đạo của Hội đồng trường và Ban giám hiệu;

 

14.  Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Phòng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá cán bộ, nhân viên thuộc Phòng; chăm lo đời sống vật vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, duy trì kỷ luật lao động của Phòng;

 

15.  Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường;

 

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Phòng về nhiệm vụ được phân công sau đây:

 

1. Tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục về các văn bản của các đơn vị, cá nhân trước khi trình Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Lãnh đạo phòng ký theo lĩnh vực được phân công.

 

2. Rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công tác phụ trách, kịp thời tham mưu, báo cáo cho Lãnh đạo khi có điều chỉnh, bổ sung đảm bảo thực hiện đúng quy định của Trường và của Pháp luật liên quan.

 

3. Đánh máy, soạn thảo các văn bản theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Lãnh đạo phòng; Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Phòng.

 

4. Phụ trách phần mềm quản lý nhân sự, máy chấm công của Trường.


5. Quản lý toàn bộ hồ sơ nhân sự.


6. Quản lý hợp đồng của CBGVNV.


7. Phụ trách công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc, các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên.


8. Theo dõi các kế hoạch liên quan đến công tác Tổ chức Nhân sự.

 

9. Báo cáo công tác nhân sự theo sự phân công.

 

10. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của Phòng theo lĩnh vực được phân công.

 

11. Xác nhận thời gian công tác cho CBGVNV.

 

12. Phụ trách các hồ sơ, thủ tục liên quan đến người lao động nước ngoài.

 

13. Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

14. Hỗ trợ công tác mở ngành.

 

   

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ được phân công sau đây:

 

1. Tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục về các văn bản của các đơn vị, cá nhân trước khi trình Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Lãnh đạo phòng ký theo lĩnh vực được phân công;


2. Rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công tác phụ trách, kịp thời tham mưu, báo cáo cho Lãnh đạo khi có điều chỉnh, bổ sung đảm bảo thực hiện đúng quy định của Trường và của Pháp luật liên quan.


3. Đánh máy, soạn thảo các văn bản theo sự phân công của ban Giám hiệu và Lãnh đạo phòng.


4. Phụ trách các công tác Bảo hiểm.


5. Tổng hợp kết quả bình xét thi đua hàng tháng


6. Phụ trách công tác tính tiền lương, thưởng


7. Ghi biên bản các cuộc họp của Phòng


8. Hỗ trợ Xác nhận lương cho CBGVNV.


9. Lập bảng thông tin theo dõi hồ sơ vay vốn, xác nhận lương của CBGVNV


10. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của phòng theo lĩnh vực được phân công.


11. Hỗ trợ công tác báo cáo Bộ hàng năm (hồ sơ nhân sự khoa Kinh tế - Quản trị, Khoa Kế toán - Tài chính, hồ sơ CBQL phòng ban, nhân viên)


12. Hỗ trợ công tác đánh giá năng lực CBGVNV


13. Hỗ trợ công tác Khảo sát các hoạt động liên quan công tác tổ chức nhân sự, chế độ của Nhà trường


14. Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


15. Hỗ trợ công tác mở ngành.

 

 

 

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ được phân công sau đây:

 

1. Tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục về các văn bản của các đơn vị, cá nhân trước khi trình Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Lãnh đạo phòng ký theo lĩnh vực được phân công.


2. Rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công tác phụ trách, kịp thời tham mưu, báo cáo cho Lãnh đạo khi có điều chỉnh, bổ sung đảm bảo thực hiện đúng quy định của Trường và của Pháp luật liên quan.


3. Phụ trách công tác đào tạo bồi dưỡng.


4. Phụ trách công tác tuyển dụng.


5. Phụ trách kiểm tra bảng dự trừ chi phí và bảng thanh toán chi phí liên quan đến Hội đồng thi cấp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ.


6. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của phòng theo lĩnh vực được phân công


7. Công tác báo cáo Bộ hàng năm (hồ sơ nhân sự khoa Công nghệ)


8. Theo dõi tiến độ thực hiện công tác của các đơn vị (những công tác liên quan đến lĩnh vực Phòng phụ trách theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo)


9. Phụ trách công tác công đoàn Phòng


10. Hỗ trợ công tác đánh giá năng lực CBGVNV


11. Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng.


12. Hỗ trợ công tác mở ngành.

  

Phụ trách và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ được phân công sau đây:

1. Tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn thủ tục về các văn bản của các đơn vị, cá nhân trước khi trình Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và Lãnh đạo phòng ký theo lĩnh vực được phân công.

 

2. Phụ trách công tác Pháp chế.

 

3. Tiếp nhận, đăng ký tài khoản Ngân hàng cho CBGVNV.

 

4. Phụ trách công tác Thi đua khen thưởng.

 

5. Phụ trách kiểm tra bảng dự trừ chi phí và bảng thanh toán chi phí liên quan đến Hội đồng thi Sau đại học và cấp chứng chỉ Kỹ năng mềm.

 

6. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của phòng theo lĩnh vực được phân công.

.

7. Theo dõi, xử lý văn bản đến.

 

8. Quản lý văn phòng phẩm, quỹ Phòng.

 

9. Liên hệ với các đơn vị bên ngoài theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

10. Lập các báo cáo theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

 

11. Hỗ trợ công tác mở ngành.

 

 * Phối hợp công tác: Ngoài những nhiệm vụ được phân công cụ thể nêu trên, các thành viên thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và Lãnh đạo Phòng. Các thành viên trong Phòng cần giữ gìn đoàn kết nội bộ, hỗ trợ tích cực đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ chung của Phòng và của Trường.

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 2
Hôm nay: 8
Hôm qua: 50
Tổng cộng: 335956

Giới thiệu