Cơ cấu Nhân sự

 

 

 Phụ trách chung mọi hoạt động của Phòng. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng trường và Ban Giám hiệu về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Phòng. Trực tiếp phụ trách các công tác sau đây:

1.    Quản lý công tác tổ chức, nhân sự trong toàn trường;

2.    Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường theo sự phân công của Hiệu trưởng;

3.    Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng quy trình, biểu mẫu cho các công tác nhân sự, các hoạt động nghiệp vụ của Trường thuộc lĩnh vực do Phòng phụ trách và các lĩnh vực khác theo sự chỉ đạo của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu;

4.    Đầu mối tổng hợp các báo cáo, quy trình, biểu mẫu của các đơn vi, tham mưu trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng ban hành quy định áp dụng;

5.    Tham mưu, trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Trường phù hợp với tình hình hoạt động của Trường;

6.    Phụ trách công tác thanh tra (tổ chức, nhân sự…), giải quyết các khiếu nại, kiến nghị có liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên;

7.    Phối hợp với các Trưởng đơn vị đề xuất, xây dựng quy hoạch chiến lược về đội ngũ cán bộ cho các đơn vị trong Trường gồm cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng; phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ kế cận;

8.    Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên;

9.    Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác mở ngành, phát triển loại hình đào tạo theo chỉ đạo của Hội đồng trường và Ban giám hiệu;

10. Ký các loại công văn, giấy tờ theo phân cấp của Hiệu trưởng;

11. Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Phòng; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nhận xét, đánh giá cán bộ, nhân viên thuộc Phòng; chăm lo đời sống vật vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, duy trì kỷ luật lao động của Phòng;

 

  Phụ trách và chịu trách nhiệm những công việc sau đây:

  1. Phụ trách phần mềm quản lý nhân sự.

  2. Quản lý toàn bộ hồ sơ và hợp đồng nhân sự.

  3. Phụ trách công tác hưu trí, thôi việc, nghỉ việc, các chế độ chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên.

  4. Phụ trách các hồ sơ, thủ tục liên quan đến người lao động nước ngoài.

  5. Phụ trách công tác văn thư lưu trữ.

  6. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của Phòng theo lĩnh vực được phân công.

 

Phụ trách và chịu trách nhiệm những công việc sau đây:

1. Phụ trách chế độ liên quan lương, thưởng

2.   Phụ trách các công tác Bảo hiểm.

3.   Phụ trách công tác Đào tạo bồi dưỡng

4.   Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của phòng theo lĩnh vực được phân công.

5.   Phụ trách công tác Khảo sát các hoạt động liên quan công tác tổ chức nhân sự, chế độ của Nhà trường.

  

Phụ trách và chịu trách nhiệm những công việc sau đây:

1.   Phụ trách công tác Pháp chế.

2.    Phụ trách công tác thỉnh giảng.

3.   Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của phòng theo lĩnh vực được phân công.

4.   Phụ trách công tác mở ngành theo khối ngành được phân công.

 

 

  

Phụ trách và chịu trách nhiệm những công việc sau đây:

1.   Phụ trách công tác tuyển dụng.

2.   Phụ trách công tác Thi đua khen thưởng.

3.   Phụ trách công tác kiểm định chất lượng của phòng theo lĩnh vực được phân công.

4.   Phụ trách công tác mở ngành theo khối ngành được phân công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Nhập

Ngôn ngữ

EnglishVietnamese

Thống kê

Đang online: 1
Hôm nay: 312
Hôm qua: 33
Tổng cộng: 422276

Giới thiệu